Algemene voorwaarden

Ontwerp- en vertaalbureau

ANTHOLOGIE cvba

Peter Cuypers en Anne Vaeck, Riemstraat 18, 2000 Antwerpen, België
Peter 0468 53 92 16 | Anne 0478 75 26 53
BTW BE 0437 264 419 | BANK BE35 6451 0141 3737

Art. 1 ORDERBEVESTIGING

1.1 Enkel een orderbevestiging die door de verkoper ondertekend is, wordt door hem als bindend erkend. Orders worden uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Verkoopvoorwaarden van de offerte en/of de facturen. De eigen voorwaarden van de klant kunnen niet in aanmerking genomen worden, zelfs al worden ze naderhand meegedeeld.

1.2 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde uitvoering van een bestelling die niet schriftelijk bevestigd werd.

1.3 Voor de annulering van een bestelling en/of de verbreking van de overeenkomst is uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper nodig.

1.4 Tenzij anders bedongen is de klant in geval van annulering een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 25 % van het bedrag van de bestelling indien de bestelling geannuleerd wordt voor de productie gestart werd, en 100 % indien de annulering gebeurt ten vroegste op de dag voorzien voor de levering.

Art. 2 LEVERINGSTERMIJNEN

2.1 Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting meegedeeld en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen is.

2.2 Vertraging in de uitvoering en de levering zijn geen grond voor boete, schadevergoeding, annulatie van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

2.3 Een voorwaarde voor het nakomen van de leveringstermijn is dat de klant eveneens zijn verplichtingen nakomt, zoals storting van een voorschot, goedkeuring van de plannen, definitieve technische gegevens enz.

2.4 Elke vertraging in de levering door de schuld van de koper machtigt de verkoper, onverminderd alle andere rechten, al de voorwaarden met betrekking tot het nog uit te voeren gedeelte te herzien en dit gedeelte zelfs te annuleren, zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Art. 3 PRIJZEN

3.1 Een offerte, in welke vorm ze ook is opgesteld, is volledig vrijblijvend voor de verkoper.

3.2 De prijzen worden bepaald aan de hand van gekende elementen zoals de prijs van de grondstoffen, lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, vrachtkosten, taksen, wisselkoersen in België en het buitenland enz.

3.3 Elke wijziging in een van deze elementen na ontvangst van de bestelling doch voor de levering van de goederen geeft de verkoper het recht zijn prijzen in verhouding aan te passen, zonder dat de koper om deze reden de bestelling kan annuleren of de overeenkomst ontbinden.

3.4 De prijs die vooraan op de factuur staat, is dan de enige geldige prijs.

Art. 4 EIGENDOMSOVERDRACHT

4.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige prijs, in hoofdsom, kosten en intresten, betaald is, zelfs in geval van faillissement van de koper of levering aan een derde.

4.2 De levering vindt plaats op risico van de koper, die zich tegen schadegevallen hoort te verzekeren.

4.3 Tenzij anders overeengekomen zijn alle risico’s met betrekking tot de goederen of schade erdoor veroorzaakt aan derden, voor de koper en zal het contract als uitgevoerd beschouwd worden zodra de goederen de magazijnen van de verkoper verlaten met het oog op verzending naar de koper.

Art. 5 AFLEVERING – VERZENDING

5.1 De goederen reizen van bij het vertrek uit het magazijn van de verkoper op risico van de klant, zelfs in geval van franco verkoop.

5.2 De verkoper behoudt zich het recht voor de goederen in meerdere keren te leveren en te factureren.

5.3 Indien de goederen worden afgehaald door of in opdracht van de koper, dan moet dit gebeuren binnen acht dagen na de kennisgeving dat de goederen klaarstaan.

5.4 Indien de verzending of afhaling is uitgesteld om een reden buiten de wil van de verkoper, worden de goederen opgeslagen en indien nodig verpakt op kosten en risico van de koper.

Art. 6 SPECIFICATIES EN TOLERANTIES

6.1 Alle in het contract vermelde afmetingen, gewichten, aantallen, graden, percentages enz. zullen door de fabrikant zo nauwkeurig mogelijk worden nageleefd, rekening houdend met de voor het product gebruikelijke toleranties.

6.2 In geen geval zullen afwijkingen die binnen de gebruikelijke toleranties vallen, de koper het recht geven om de goederen te weigeren, zijn betaling te schorsen, het contract te verbreken of een schadevergoeding te eisen.

Art. 7 KLACHTEN EN WAARBORGEN

7.1 De koper moet de goederen onmiddellijk in ontvangst nemen en nazien.

7.2 Eventuele klachten over de goederen zijn slechts ontvankelijk als ze per aangetekend schrijven en binnen 14 dagen na levering ingediend worden. Dit geldt ook in geval van doorverkoop of gebruik door een derde.

7.3 In geen geval kan de koper een klacht als reden opgeven om zijn betaling uit te stellen of na te laten.

7.4 Goederen die niet door de verkoper worden geproduceerd, worden geleverd met de waarborg van hun fabrikant, die de koper verklaart te kennen en te aanvaarden.

7.5 Deze waarborg beperkt zich tot de vervanging van alle producten waarvan bewezen is dat ze gebrekkig zijn of, naar keuze van de verkoper, tot de volledige aankoopprijs van die producten.

7.6 Wanneer de verkoper bij de bestelling aan de koper de naam van de fabrikant van de aangekochte goederen meegedeeld heeft, dan handelt de verkoper enkel als tussenpersoon en moet de koper zich rechtstreeks tot de fabrikant richten met eventuele klachten wegens fabricagefouten.

7.7 De verkoper noch de fabrikant kunnen worden aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van gewone slijtage, onvoldoende onderhoud of verkeerd gebruik van de goederen.

7.8 De verkoper noch de fabrikant kunnen worden aansprakelijk gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse andere materiële schade, economische schade of winstderving ingevolge een fabricagefout of een ander gebrek in de goederen. De klant ziet uitdrukkelijk af van dergelijke vorderingen.

7.9 Klachten over de factuur zullen onverminderd bovenstaande bepalingen, alleen ontvankelijk zijn, indien zij binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven worden ingediend.

Art. 8 BETALINGEN

8.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen op de vervaldag contant, zonder enige korting, betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

8.2 Bedragen die niet betaald zijn op de vervaldag, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest ten belope van de discontovoet van de Nationale Bank van België plus 2%.

8.3 Daarenboven zal elk bedrag dat niet betaald is binnen 30 dagen na de vervaldag eveneens van rechtswege en zonder aanmaning vermeerderd worden met minimaal 50 EUR per factuur, als vergoeding voor de bijkomende administratiekosten.

8.4 Als een klant één enkele factuur niet op de vervaldag betaald heeft, worden al zijn nog openstaande facturen van rechtswege opeisbaar.

8.5 In dit geval heeft de verkoper het recht de bestelling of het gedeelte ervan dat nog niet werd uitgevoerd, te annuleren, de levering te schorsen of gelijk welke waarborg die hij nuttig acht, te eisen.

8.6 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van deze verkoopvoorwaarden.

Art. 9 GESCHILLENREGELING

9.1 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, bevoegd.

9.2 In geval van geschil zal steeds het Belgisch recht van toepassing zijn.