Algemene voorwaarden

Art. 1 ORDERBEVESTIGING

1.1 Enkel een orderbevestiging die door de verkoper ondertekend is, wordt door hem als bindend erkend. Orders worden uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Verkoopvoorwaarden van de offerte en/of de facturen. De eigen voorwaarden van de klant kunnen niet in aanmerking genomen worden, zelfs al worden ze naderhand meegedeeld.

1.2 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde uitvoering van een bestelling die niet schriftelijk bevestigd werd.

1.3 Voor de annulering van een bestelling en/of de verbreking van de overeenkomst is uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper nodig.

1.4 Tenzij anders bedongen is de klant in geval van annulering een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 25 % van het bedrag van de bestelling indien de bestelling geannuleerd wordt voor de productie gestart werd, en 100 % indien de annulering gebeurt ten vroegste op de dag voorzien voor de levering.

Art. 2 LEVERINGSTERMIJNEN

2.1 Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting meegedeeld en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen is.

2.2 Vertraging in de uitvoering en de levering zijn geen grond voor boete, schadevergoeding, annulatie van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

2.3 Een voorwaarde voor het nakomen van de leveringstermijn is dat de klant eveneens zijn verplichtingen nakomt, zoals storting van een voorschot, goedkeuring van de plannen, definitieve technische gegevens enz.

2.4 Elke vertraging in de levering door de schuld van de koper machtigt de verkoper, onverminderd alle andere rechten, al de voorwaarden met betrekking tot het nog uit te voeren gedeelte te herzien en dit gedeelte zelfs te annuleren, zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Art. 3 PRIJZEN

3.1 Een offerte, in welke vorm ze ook is opgesteld, is volledig vrijblijvend voor de verkoper.

3.2 De prijzen worden bepaald aan de hand van gekende elementen zoals de prijs van de grondstoffen, lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, vrachtkosten, taksen, wisselkoersen in België en het buitenland enz.

3.3 Elke wijziging in een van deze elementen na ontvangst van de bestelling doch voor de levering van de goederen geeft de verkoper het recht zijn prijzen in verhouding aan te passen, zonder dat de koper om deze reden de bestelling kan annuleren of de overeenkomst ontbinden.

3.4 De prijs die vooraan op de factuur staat, is dan de enige geldige prijs.

Art. 4 EIGENDOMSOVERDRACHT

4.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige prijs, in hoofdsom, kosten en intresten, betaald is, zelfs in geval van faillissement van de koper of levering aan een derde.

4.2 De levering vindt plaats op risico van de koper, die zich tegen schadegevallen hoort te verzekeren.

4.3 Tenzij anders overeengekomen zijn alle risico’s met betrekking tot de goederen of schade erdoor veroorzaakt aan derden, voor de koper en zal het contract als uitgevoerd beschouwd worden zodra de goederen de magazijnen van de verkoper verlaten met het oog op verzending naar de koper.

Art. 5 AFLEVERING – VERZENDING

5.1 De goederen reizen van bij het vertrek uit het magazijn van de verkoper op risico van de klant, zelfs in geval van franco verkoop.

5.2 De verkoper behoudt zich het recht voor de goederen in meerdere keren te leveren en te factureren.

5.3 Indien de goederen worden afgehaald door of in opdracht van de koper, dan moet dit gebeuren binnen acht dagen na de kennisgeving dat de goederen klaarstaan.

5.4 Indien de verzending of afhaling is uitgesteld om een reden buiten de wil van de verkoper, worden de goederen opgeslagen en indien nodig verpakt op kosten en risico van de koper.

Art. 6 SPECIFICATIES EN TOLERANTIES

6.1 Alle in het contract vermelde afmetingen, gewichten, aantallen, graden, percentages enz. zullen door de fabrikant zo nauwkeurig mogelijk worden nageleefd, rekening houdend met de voor het product gebruikelijke toleranties.

6.2 In geen geval zullen afwijkingen die binnen de gebruikelijke toleranties vallen, de koper het recht geven om de goederen te weigeren, zijn betaling te schorsen, het contract te verbreken of een schadevergoeding te eisen.

Art. 7 KLACHTEN EN WAARBORGEN

7.1 De koper moet de goederen onmiddellijk in ontvangst nemen en nazien.

7.2 Eventuele klachten over de goederen zijn slechts ontvankelijk als ze per aangetekend schrijven en binnen 14 dagen na levering ingediend worden. Dit geldt ook in geval van doorverkoop of gebruik door een derde.

7.3 In geen geval kan de koper een klacht als reden opgeven om zijn betaling uit te stellen of na te laten.

7.4 Goederen die niet door de verkoper worden geproduceerd, worden geleverd met de waarborg van hun fabrikant, die de koper verklaart te kennen en te aanvaarden.

7.5 Deze waarborg beperkt zich tot de vervanging van alle producten waarvan bewezen is dat ze gebrekkig zijn of, naar keuze van de verkoper, tot de volledige aankoopprijs van die producten.

7.6 Wanneer de verkoper bij de bestelling aan de koper de naam van de fabrikant van de aangekochte goederen meegedeeld heeft, dan handelt de verkoper enkel als tussenpersoon en moet de koper zich rechtstreeks tot de fabrikant richten met eventuele klachten wegens fabricagefouten.

7.7 De verkoper noch de fabrikant kunnen worden aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van gewone slijtage, onvoldoende onderhoud of verkeerd gebruik van de goederen.

7.8 De verkoper noch de fabrikant kunnen worden aansprakelijk gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse andere materiële schade, economische schade of winstderving ingevolge een fabricagefout of een ander gebrek in de goederen. De klant ziet uitdrukkelijk af van dergelijke vorderingen.

7.9 Klachten over de factuur zullen onverminderd bovenstaande bepalingen, alleen ontvankelijk zijn, indien zij binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven worden ingediend.

Art. 8 BETALINGEN

8.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen op de vervaldag contant, zonder enige korting, betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

8.2 Bedragen die niet betaald zijn op de vervaldag, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest ten belope van de discontovoet van de Nationale Bank van België plus 2%.

8.3 Daarenboven zal elk bedrag dat niet betaald is binnen 30 dagen na de vervaldag eveneens van rechtswege en zonder aanmaning vermeerderd worden met minimaal 50 EUR per factuur, als vergoeding voor de bijkomende administratiekosten.

8.4 Als een klant één enkele factuur niet op de vervaldag betaald heeft, worden al zijn nog openstaande facturen van rechtswege opeisbaar.

8.5 In dit geval heeft de verkoper het recht de bestelling of het gedeelte ervan dat nog niet werd uitgevoerd, te annuleren, de levering te schorsen of gelijk welke waarborg die hij nuttig acht, te eisen.

8.6 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van deze verkoopvoorwaarden.

Art. 9 GESCHILLENREGELING

9.1 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, bevoegd.

9.2 In geval van geschil zal steeds het Belgisch recht van toepassing zijn.

 

Conditions générales de vente

Art. 1 CONFIRMATION DE COMMANDE

1.1 Seule la confirmation de commande signée par le vendeur lie celui-ci. L’exécution de la commande se fait aux conditions générales figurant dans l’offre et/ou reprises dans la facture à l’exclusion des propres conditions de l’acheteur, m’me si ces dernières sont communiquées ultérieurement.

1.2 Le vendeur ne pourra être rendu responsable d’erreurs dans l’exécution d’une commande qui n’a pas été confirmée par écrit.

1.3 L’annulation de la commande et/ou la résiliation de la vente ne sera possible qu’avec l’accord exprès du vendeur.

1.4 Sauf convention contraire, en cas d’annulation de la commande le client sera tenu au paiement d’un dédommagement correspondant à 25 % du prix de la commande si l’annulation a eu lieu avant sa mise en production et à 100 % du prix de la commande si l’annulation a lieu au plus tôt le jour prévu pour la livraison.

Art. 2 DÉLAIS DE LIVRAISON

2.1 Les délais de livraison ne sont fournis qu’à titre d’information et sans engagement, sauf s’ils ont été expressément convenus entre parties.

2.2 Le retard dans l’exécution et la livraison ne pourront jamais être la cause d’une amende, de dédommagement, d’annulation de la commande ou de résolution de la vente.

2.3 Les délais de livraison sont également conditionnés par le respect de ses obligations par le client, telles que versement de l’acompte, agréation des plans, données techniques définitives.

2.4 Tout retard dans la livraison dû à la faute de l’acheteur, autorise le vendeur, sans préjudice aux autres droits, de revoir toutes les conditions réglant la partie du contrat en exécution, m’me d’annuler cette partie, sans aucun droit à dédommagement dans le chef de l’acheteur.

Art. 3 PRIX

3.1 Toute offre sous quelque forme que ce soit, est sans engagement de la part du vendeur.

3.2 Les prix sont établis en tenant compte des facteurs connus tels que cours des matières, salaires, charges sociales, impôts, taxes, droits d’entrée, fret, cours du change en Belgique et à l’étranger …

3.3 Toute variation de l’un de ces éléments survenant après réception de la commande mais avant la livraison de la marchandise, permet au vendeur d’adapter les prix en conséquence, sans que l’acheteur ne soit admis pour ce motif à annuler la commande ou à résilier la vente.

3.4 Le nouveau prix d’application est celui figurant au recto de la facture.

Art. 4 TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

4.1 Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement total du prix, principal, intérêts et frais m’me en cas de faillite de l’acheteur ou de livraison à un tiers.

4.2 La livraison a lieu aux risques de l’acheteur à qui il appartient de s’assurer contre des sinistres éventuels.

4.3 Sauf stipulation contraire tous les risques concernant les marchandises y compris les dommages causés aux tiers, sont à charge de l’acheteur, et le contrat sera considéré comme exécuté, au moment o˘ les marchandises quittent les magasins du fabricant pour être envoyées à l’acheteur.

Art. 5 LIVRAISON – EXPÉDITION

5.1 Les marchandises voyagent dès le départ des magasins du fabricant aux risques du client, m’me en cas de vente franco.

5.2 Le vendeur se réserve le droit de fournir et de facturer la marchandise en plusieurs fois.

5.3 Lorsque l’enlèvement des marchandises se fait par l’acheteur, ou sur son ordre, celui-ci doit avoir lieu dans les 8 jours suivant la notificiation de la mise à disposition.

5.4 Si l’expédition ou l’enlèvement sont retardés pour une cause quelconque indépendante de la volonté du vendeur, les marchandises seront emmagasinées et s’il y a lieu emballées aux risques et frais de l’acheteur.

Art. 6 SPÉCIFICATIONS ET TOLÉRANCES

6.1 Les dimensions, poids, nombres, grades, pourcentages etc. mentionnés dans le contrat seront respectés le mieux possible par le fabricant, en tenant compte toutefois des tolérances usuelles pour le produit.

6.2 Les écarts tombant dans les limites des tolérances usuelles, n’autorisent pas l’acheteur à refuser unilatéralement les marchandises, à suspendre les paiements ou à résilier la vente ni à réclamer des dédommagements quelconques.

Art. 7 RÉCLAMATIONS ET GARANTIES

7.1 L’acheteur doit réceptionner immédiatement la marchandise et la vérifier.

7.2 Toute réclamation éventuelle concernant la marchandise ne sera acceptée que par lettre recommandée expédiée dans les 14 jours suivant la livraison, m’me en cas de revente ou d’utilisation par un tiers.

7.3 En aucun cas l’acheteur ne peut prétexter une réclamation pour suspendre ou retarder ses paiements.

7.4 Les marchandises qui ne sont pas fabriquées par le vendeur sont livrées avec la garantie de leur fabricant que l’acheteur déclare connaître et accepter.

7.5 Cette garantie se limite en tout cas au remplacement de toutes les parties reconnues défectueuses ou, au choix du vendeur, au prix d’achat de ces parties.

7.6 Lorsqu’à l’occasion de la commande, le vendeur a fait connaître à l’acheteur l’identité du fabricant, le vendeur n’agit que comme intermédiaire et l’acheteur sera tenu de s’adresser directement au fabricant en cas de réclamation pour défaut de fabrication.

7.7 Ni le vendeur, ni le fabricant ne peuvent être rendus responsable pour l’usure normale, le défaut d’entretien ou la façon dont les produits sont utilisés.

7.8 Ni le vendeur, ni le fabricant ne pourront être rendus responsable pour d’autres dommages matériels quelconques, directs ou indirects, dommage économique ou manque à gagner à l’occasion d’un vice de fabrication ou un autre défaut de la marchandise. Le client renonce expressément à toute action de ce chef.

7.9 Sans préjudice de ce qui a été prévu ci-dessus, les plaintes concernant la facture ne pourront être prises en compte que si elles ont été introduites par lettre recommandée dans les 2 semaines après réception de la facture.

ART. 8 PAIEMENTS

8.1 Sauf convention écrite contraire, les factures sont payables à l’échéance, au comptant, sans remise, au siège social du vendeur.

8.2 A défaut de paiement à l’échéance il sera porté en compte de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt égal au taux d’escompte de la Banque Nationale de Belgique, majoré de 2 %.

8.3 En outre chaque montant qui n’aura pas été payé dans les 30 jours après l’échéance, sera majoré de plein droit et sans mise en demeure d’un montant minimum de 50 EUR par facture pour frais d’administration.

8.4 Le non-paiement d’une seule facture à l’échéance rend exigible de plein droit tout autre montant encore d˚.

8.5. Dans ce cas le vendeur aura le droit d’annuler toute commande ou partie de commande non encore exécutée, de suspendre les livraisons ou d’exiger toute garantie qu’il jugera utile.

8.6. Le fait de tirer ou d’accepter des traites, ou d’autres documents négociables, n’emporte pas novation et ne constitue pas une dérogation aux présentes conditions de vente.

Art. 9 LITIGES

9.1. En cas de litige sont seuls compétents au choix du vendeur, les Tribunaux de l’arrondissement d’Anvers ou les Tribunaux du siège de l’acheteur.

9.2. Le droit Belge sera d’application.